Toate drepturile rezervate S.C Asman Cons S.R.L
 
ETAPE CONSULTANTA
Fazele desfasurari procesului de consultanta sunt similare indiferent de domeniul de activitate al clientului.

Profilul de activitate precum si marimea organizatiei vor infuenta durata de desfasurare a etapelor stabilite pentru implementarea, certificarea sistemului de management.

1.Determinarea necesitatilor clientului:

- Stabilire contact;
- Discutii peliminare;
- Stabilire clauze contractuale-negociere;
- Semnarea contractului: activitatile programului de proiectare, documentare, implementare, durata si pretul aferent acestora.

2. Evaluarea organizatiei ( audit diagnoza):

- Stabilirea reprezentantului managementului si a responsabilului-factorii responsabili cu implementarea si asigurarea legaturi cu consultantul;
- Instruirea initiala a factorilor implicati, mai ales a personalului de management;
- Identificarea proceselor, a elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente
- Structura organizatorica-organigrama;
- Resursele umane si materiale existente;
- Politica si obiectivele organizatiei ( calitate, mediu, etc. )
- Identificarea documentelor existente, care stau la baza desfasurarii activitatilor din organizatie;
- Sistemele de inregistrari, formulare si evidenta existente;
- Documente de prezentare, istoricul firmei,sigla, antet;
- Alte informatii specifice.

3. Proiectarea sistemului de management:

- Identificarea metodelor si mijloacelor necesare pentru satisfacerea cerintelor definite in standardul de referinta;
- Stabilirea structuri documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat;
- Stabilirea si definirea proceselor:harta proceselor,schema de interactiune a proceselor;
- Stabilirea si justificarea excluderilor fata de cerintele din standardul de referinta;
- Corespondenta dintre cerintele standardelor de referinta si documentele sistemului de management.

4.Documentarea sistemului:

- Elaborarea documentelor de organizare ale organizatiei (organigrama, regulament de organizare si functionare, regulament intern, );
- Manualul specific sistemului de management ales;
- Procedurile de sistem;
- Proceduri operationale, instructiuni de lucru specifice proceselor identificate in organizatie;
- Alte documente specifice-documente interne, formulare;

5. Implementarea sistemului:

Implementarea sistemului, are loc sub asistenta tehnica a consultantului, prin aplicarea documentelor care definesc sistemul si cuprinde:

- Instruirea personalului in vederea aplicarii documentelor sistemului;
- Difuzarea si aplicarea documentelor;
- Audituri interne si analiza de management sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
- Analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive;
- Implementarea actiunilor corective si preventive stabilite in urma auditurilor;

6. Asistenta tehnica pentru certificare:

- Asistenta acordata in alegerea organismului de certificare ISO;
- Stabilirea costurilor prin contactarea organismului de certificare ales si negocierea contractului
- Asigurarea interfetei cu organismul de certificare;
- Asistenta la auditul de certificare;
- Stabilirea actiunilor corective.

7. Asistenta post-certificare:

Contractul de consultanta poate inceta odata cu certificarea sistemului de management sau poate continua pentru mentinerea si imbunatatirea sistemului, in functie de obiectivele clientului se pot efectua urmatoarele activitati:

- stabilirea si indeplinirea actiunilor corective/preventive rezultate in urma auditului de certificare si al auditurilor de supraveghere;
- auditul intern si la furnizori;
- instruirea personalului privind sistemul de management implementat;
- asistenta de specialitate la auditurile de certificare, supraveghere si extindere
- monitorizarea si analiza periodica a sistemului pentru initierea de masuri in vederea imbunatatiri permanente.
- alte activitati, dupa caz.
   Consultanta pentru implementarea, certificarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management adoptat.